Tài liệu ống nhựa xoắn HDPE Ospen

Tiêu chuẩn ống xoắn
1. TCVN 7997:2009
2. TCVN 8699:2011
3. KSC 8455:2005
4. TCVN 7417-23:2004
Catalogue & Chứng chỉ
1. Catalogue ống nhựa xoắn
2 Chứng nhận ISO 9001:2015
3 Chứng nhận hợp chuẩn KSC 8455:2005, TCVN7997:2009
Kết quả kiểm định
1. OSPEN 25 9. OSPEN 100
2. OSPEN 30 10. OSPEN 125
3. OSPEN 40 11. OSPEN 150
4. OSPEN 50 12. OSPEN 160
5. OSPEN 65 13 OSPEN 175
6. OSPEN 70 14. OSPEN 200
7. OSPEN 80 15. OSPEN 250
8. OSPEN 90